De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Ready To Go te Kampen, Kamer van Koophandel 84076348 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Ready To Go alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1. Algemene bepalingen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Ready to go, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Ready to go en overeenkomsten tussen Ready to go en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Klant”.
1.2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Ready to go en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ready to go en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
1.5. Het nalaten door Ready to go op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Ready to go aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.
1.6. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Ready to go en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

2. Offerte en aanvaarding
2.1. Ready To Go stelt een offerte op waarin Ready To Go aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Ready To Go aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
2.2. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, webshops en webapplicaties. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
2.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Ready To Go kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Ready To Go daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Ready To Go. De offerte dient door Opdrachtgever (digitaal) te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.
2.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Ready To Go werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Ready To Go verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
2.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Ready To Go zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

3. Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Alle aanbiedingen door Ready to go aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door digitale overeenstemming tussen Ready to go en haar Opdrachtgever.

4. Uitvoering van de Diensten
4.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Ready To Go uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
4.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ready To Go aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
nalaat de facturen te voldoen.

5. Ontwikkelen van Werken
5.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
5.2. Ready To Go geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
5.3. Ready To Go is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
5.4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Ready To Go levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Ready To Go. Opdrachtgever vrijwaart Ready To Go van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
5.5. Opdrachtgever vrijwaart Ready To Go voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Ready To Go.
5.6. Ready To Go zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Ready To Go Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Ready To Go Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Ready To Go is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Ready To Go gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

6. Oplevering en aanvaarding
6.1. Ready To Go zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
6.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
6.3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
6.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Ready To Go zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Ready To Go doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
6.5. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Ready To Go gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Ready To Go zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
6.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Ready To Go gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Ready To Go kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
6.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Ready To Go het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

7. Prijzen en betaling
7.1. Alle door Ready to go opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
7.2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Ready to go geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
7.3. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
7.4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
7.5. Ready to go volledig eigenaar blijft van het product en/of dienst tot het volledige factuurbedrag is voldaan.
7.6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,–.
7.7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

8. Reclamatie
8.1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Ready to go vervalt.
8.2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

9. Garantiebepalingen
9.1. Opdrachtgever garandeert dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan.
9.2. Indien een gegeven garantie door Ready To Go wordt geschonden, kan de Opdrachtgever zijn hierdoor geleden schade vergoed krijgen tot een maximum van de factuursom.

10. Overmacht
10.1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Ready to go is toe te rekenen, nakoming door Ready to go zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10.2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Ready to go als bij haar toeleveranciers.
10.3. Indien Ready to go voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
10.4. Ready to go heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Ready to go geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
11.2. Aansprakelijkheid van Ready to go voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
11.3. Ready to go aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
11.4. De aansprakelijkheid van Ready to go wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Ready to go onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ready to go ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Ready to go in staat is adequaat te reageren.
11.5. Ready to go is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
11.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ready to go of haar leidinggevende ondergeschikten.
11.7. Elke aansprakelijkheid van Ready to go vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Ready to go in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

12. Vrijwaring
12.1. De Opdrachtgever vrijwaart Ready to go tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
12.2. De Opdrachtgever vrijwaart Ready to go verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
12.3. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde Ready to go (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, Ready to go daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
12.4. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Ready to go op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Ready to go.

13. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
14.2. Overeenkomsten tussen Ready to go en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang als eerste de nieuwe webshops per e-mail!

© 2022 | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Contact via whatsapp