De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Ready to go, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Ready to go en overeenkomsten tussen Ready to go en haar Koper, hierna te noemen: “Koper”.
2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Ready to go en de Koper zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ready to go en de Koper de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
5. Het nalaten door Ready to go op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Ready to go aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Koper te eisen.
6. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Ready to go en de Koper wordt afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Alle aanbiedingen door Ready to go aan de Koper uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door digitale overeenstemming tussen Ready to go en haar Koper.

Artikel 3 Overdracht van het product
1. Partijen zullen elk alle benodigde (rechts- en feitelijke) handelingen verrichten om Koper beheerder van de Webshop te laten worden.
2. In het bijzonder zal Verkoper aan Koper alle benodigde wachtwoorden en logincodes verschaffen om het feitelijk beheer van de Webshop te kunnen verrichten. Hieronder vallen onder meer beheerswachtwoorden.
3. Verkoper zal zich na afronding van de handelingen uit de vorige leden beschikbaar houden voor ondersteuning, advies en eenvoudige probleemoplossing betreffende de Webshop voor een minimale periode van veertien dagen. Voor platform gerelateerde vragen kun je terecht bij Shopify.
4. Voor het werk bedoeld in het vorige lid is Koper een nadere vergoeding verschuldigd aan Verkoper. Dit kan kan door de verkoper worden uitgevoerd tegen een vergoeding van € 85,- excl. BTW per uur. Verkoper mag onredelijke verzoeken om dergelijk werk weigeren. Koper geen restitutie ontvangt, indien de gefactureerde uren niet worden afgenomen door Koper.
5. Indien Koper niet binnen de genoemde leveringstermijn beheerder van de Webshop of houder van de Domeinnaam is door handelen of nalatigheid die aan Verkoper te wijten is, dan mag Koper de transactie ontbinden middels schriftelijke mededeling daarvan aan Verkoper. Na ontbinding dienen alle reeds verrichte (rechts- en feitelijke) handelingen ongedaan te worden gemaakt.
6. Bij de overdracht geldt de volgende verdeling van verantwoordelijkheden betreffende van overeenkomsten met derden
7. Alle gebruiksovereenkomsten met gebruikers van de Webshop worden van Ready to go op naam van Koper gesteld Ready to go verklaart dat gebruiksrechten onder auteursrechten op foto’s, teksten en dergelijke van derden door Koper uitgeoefend mogen worden ten behoeve van de Webshop.
8. Ready to go zal in samenwerking met Koper zorgdragen dat gebruiksrechten onder softwarelicenties van derden door Koper uitgeoefend mogen worden ten behoeve van de Webshop.

Artikel 4 Overdracht van de domeinnaam
1. Partijen zullen elk alle benodigde (rechts- en feitelijke) handelingen verrichten om Koper als domeinnaamhouder van de Domeinnaam in het elektronisch domeinnamenregister voor de Domeinnaam (hierna “de Registry”) te laten registreren.
2. In het bijzonder zal Ready to go ten behoeve van voorgaande alle eventueel door de Registry geëiste tokens beschikbaar stellen om een wijziging van domeinnaamhouderschap mogelijk te maken, alle door de Registry vereiste formulieren invullen en alle informatie verstrekken die Koper redelijkerwijs nodig heeft om de registratie bedoeld in het vorige lid te effectueren.
3. Koper zal een door haar aan te wijzen registrar de feitelijke verhuizing laten uitvoeren en de Domeinnaam koppelen aan een hostingpartij onder haar beheer.

Artikel 5 Prijzen en betaling
1. Alle door Ready to go opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Ready to go geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
3. Alle facturen zullen door de Koper worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Koper binnen 5 dagen na factuurdatum te betalen.
4. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Koper van rechtswege in verzuim en zal Koper, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
5. Ready to go volledig eigenaar blijft van het product en/of dienst tot het volledige factuurbedrag is voldaan.
6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Koper, zulks met een minimum van € 250,–.
7. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 6 Reclamatie
1. Indien de Koper bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Koper jegens Ready to go vervalt.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van Koper niet op.

Artikel 7 Garantiebepalingen
1. Koper garandeert dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan.
2. Verkoper garandeert het volgende:
• dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan
• dat de Webshop gedurende zes maanden na het moment van overdracht substantieel zal werken conform de verwachtingen
• de enige houder te zijn van de Domeinnaam en dat te blijven tot de levering
3. Indien een hierboven gegeven garantie door de Verkoper wordt geschonden, kan de Koper zijn hierdoor geleden schade vergoed krijgen tot een maximum van de overnamesom.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Ready to go is toe te rekenen, nakoming door Ready to go zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Ready to go als bij haar toeleveranciers.
3. Indien Ready to go voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Ready to go heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Ready to go geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
2. Aansprakelijkheid van Ready to go voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
3. Ready to go aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Koper geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Koper gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege.
4. De aansprakelijkheid van Ready to go wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Koper Ready to go onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ready to go ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Ready to go in staat is adequaat te reageren.
5. Ready to go is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ready to go of haar leidinggevende ondergeschikten.
7. Elke aansprakelijkheid van Ready to go vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Ready to go in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 10 Concurrentie
1. Gedurende drie maanden (tenzij anders staat aangegeven) na afronding van de overdracht is het Verkoper verboden identieke websites of diensten te ontwikkelen of aan te kopen en te exploiteren. Identiek betekent exact dezelfde producten, vergelijkbare domeinnaam en leverancier. Indien Verkoper dit toch doet, verbeurt hij aan Koper een onmiddellijk opeisbare boete tot een maximum van het factuurbedrag.
2. Indien Koper op enig moment in de toekomst besluit de Webshop en/of de Domeinnaam te willen verkopen, zal Koper allereerst Verkoper uitnodigen een aanbod te doen tot terugkoop. Indien dit aanbod marktconform en redelijk is, is Koper gehouden dit te aanvaarden. Indien dit niet het geval is of Verkoper niet binnen 14 dagen reageert op het aanbod, is Koper vrij tot verkoop aan derden over te gaan

Artikel 11 Vrijwaring
1. De Koper vrijwaart Ready to go tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Koper van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Koper rustende verplichtingen.
2. De Koper vrijwaart Ready to go verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
3. De Koper is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Koper en/of de derde Ready to go (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, Ready to go daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
4. De Koper zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Ready to go op straffe van verval van de aanspraken van de Koper jegens Ready to go.

Artikel 12 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
2. Overeenkomsten tussen Ready to go en de Koper worden beheerst door het Nederlands recht.

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang als eerste de nieuwe webshops per e-mail!

© 2022 | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Contact via whatsapp